Małżeństwo

Przygotowanie do małżeństwa – przebieg i dokumenty

 1. Sakrament małżeństwa można zawrzeć we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie, a nie zameldowanie (kan. 102 KPK).
 2. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii w swojej parafii najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny. Powinni przedstawić wówczas następujące dokumenty:
 • ważny dowód osobisty,
 • aktualne świadectwo chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed 6 miesiącami od planowanej daty ślubu) z adnotacją o bierzmowaniu,
 • świadectwo bierzmowania (jeżeli brak adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),
 • zaświadczenie z USC, stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. dokumenty do „ślubu konkordatowego”),
 • w przypadku wdowców i osób rozwiedzionych – dodatkowe dokumenty poświadczające stan wolny,
 • świadectwo uczestnictwa w lekcjach religii (indeksy katechizacji szkolnej),
 • ewentualnie inne dodatkowe dokumenty po wcześniejszym ustaleniu z duszpasterzem.

Sam termin ślubu można uzgodnić odpowiednio wcześniej. Gorąco prosimy o niezwłoczne informowanie kancelarii parafialnej o wszelkich zmianach dotyczących daty ślubu.

   3. Spisanie protokołu przedślubnego poprzedzone jest wspólną modlitwą oraz złożeniem przez narzeczonych przysięgą mówienia prawdy, zgodnie z rotą zamieszczoną w protokole. Przysięga ta ma na celu podkreślenie doniosłości badania kanonicznego narzeczonych w kontekście ważności małżeństwa, zaakcentowanie odpowiedzialności i wzmocnienie wiarygodności narzeczonych odpowiadających na pytania duszpasterza. Ponieważ przysięga jest wezwaniem Pana Boga na świadka prawdy, należy traktować ją z właściwą powagą, jako akt religijny, nie zaś tylko formalny wymóg,

   4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • udział w cyklu katechez przedmałżeńskich (w naszej parafii odbywają się one na początku roku – informacja podawana jest z wyprzedzeniem w ogłoszeniach i na stronie internetowej parafii),
 • trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej w minimum miesięcznych odstępach,
 • dwukrotną spowiedź – po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,
 • udział w dniu skupienia. 

    5. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej, w celu spisania aktu zawarcia małżeństwa, przedstawiając następujące dokumenty:

 • indeks katechez przedmałżeńskich z wpisem drugiej spowiedzi przedślubnej,
 • licencję, jeżeli małżeństwo zawierane jest poza własną parafią,
 • zaświadczenie z USC uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.

Zachęcamy, aby świadkami zawarcia związku małżeńskiego były osoby wierzące i praktykujące, które w pełni będą uczestniczyły we mszy św.

Jeśli sakrament małżeństwa jest udzielany w Sanktuarium Zwiastowania NMP – Franciszkanie (OFM) wszystkie formalności są załatwiane w kancelarii parafialnej i obowiązuje ta sama procedura.

Ślub poza parafią zamieszkania – informacje dla osób spoza parafii w Kazimierzu Dolnym

 1. Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego na terenie parafii innej, niż własna parafia narzeczonego lub narzeczonej, wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza jednej ze stron (tzw. licencja). Wydaje się ją po zakończeniu przygotowania do małżeństwa, a więc po spisaniu protokołu przedślubnego, opublikowaniu zapowiedzi i ukończeniu nauk przedmałżeńskich.
 2. Zachęcamy narzeczonych do przygotowania na terenie parafii zamieszkania. Sporządzenie protokołu przedślubnego oraz wydanie niezbędnych dokumentów jest obowiązkiem proboszcza wobec wiernych, będących pod jego opieką.

Powoływanie się na przepisy Konferencji Episkopatu Polski, które weszły w życie w czerwcu 2020 roku stwarza wiele niedogodności. Przepisy te nie wprowadzają nowych możliwości przygotowania do małżeństwa, a jedynie porządkują istniejący od lat stan prawny. Dosłowne rozumienie przepisów jest niepotrzebnym obciążeniem dla narzeczonych, którzy pragnąc zawrzeć związek małżeński w parafii w Kazimierzu Dolnym,  musieliby odbyć całe przygotowanie w Kazimierzu, co wiązałoby się z przynajmniej kilkukrotną koniecznością przyjazdu do kancelarii parafialnej i znacząco przedłużyło bezpośrednie przygotowanie. Istotą przyświecającą całej reformie było to, by nupturienci byli znani duszpasterzowi, a przez to otrzymali kompleksową pomoc w owocnym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Ubiór

Zawarcie związku małżeńskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu kandydatów do tego sakramentu. Podkreśleniem wagi uroczystości jest strój, w którym nupturieńci oraz świadkowie uczestniczą w liturgii w kościele. Zachęcamy, aby odpowiadał on powadze miejsca i tego, co dokonuje się przed ołtarzem Chrystusa w obecności kapłana. Prosimy zatem, w sposób szczególny panny młode oraz druhny, o taki dobór garderoby ślubnej, aby zakrywała ona ramiona i plecy. Niewskazane są głębokie dekolty ani sukienki z długim rozporkiem. Liturgia zawarcia związku małżeńskiego poprzedza zwykle dalszą część uroczystości na sali weselnej. W dzisiejszych czasach nic nie stoi na przeszkodzie, aby garderoba ślubna była kilkuczęściowa i dobrana tak, aby odpowiednie jej elementy odpowiadały charakterowi uroczystości.

Dekoracje ślubne i muzyka w trakcie liturgii

 1. Za dekoracje ślubne w kościele farnym odpowiada p. Kościelny. Prosimy ustalić z nim wszelkie kwestie związane z dekoracją kościoła. Z kolei w klasztorze trzeba je ustalić z o. Bernardem – gwardianem lub br. Ryszardem – zakrystianem.
 1. W kościele i wokół niego jest całkowity zakaz sypania ryżu, konfetti, płatków kwiatów W kościele klasztornym – Sanktuarium jest dopuszczalne sypanie grosików lub cukierków.
 2. Muzyka jest integralną częścią liturgii, w trakcie której zawierany jest związek małżeński, dlatego prosimy narzeczonych o ustalenie z p. Organistą pieśni lub utworów muzycznych wykonywanych w czasie ślubu. Prosimy o uwzględnienie zaleceń Konferencji Episkopatu Polski oraz zarządzenia arcybiskupa lubelskiego (podlinkować: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/zarzadzenie-w-prawie-wykonywania-muzyki-podczas-celebracji-mszy-swietej/ ).

Najważniejsze punkty mówią, że:

 • nie wolno wykonywać podczas liturgii muzyki o charakterze świeckim, w tym muzyki filmowej i rozrywkowej,
 • nie jest dopuszczalne wykonywanie podczas sprawowania liturgii utworów o treści religijnej, ale z wykorzystaniem muzyki świeckiej,
 • zaleca się wyłączenie z liturgii piosenek religijnych, które ze swojej natury mają inne przeznaczenie w życiu Kościoła,
 • w liturgii głównym instrumentem są organy (pamiętajmy, że w kazimierskiej farze znajdują się najstarsze w Polsce, sprawne organy piszczałkowe!),
 • można używać innych instrumentów, z wyjątkiem tych, które są wykorzystywane w muzyce rozrywkowej np. pianino elektroniczne, akordeon, perkusja, gitara elektryczna, saksofon, syntezator itp. (patrz pkt. 4). 
 1. Zapraszanie instrumentalistów i śpiewaków na uroczystość ślubną musi być ustalone z p. Organistą. Msza nie jest koncertem i pokazem wirtuozerii, a sama muzyka ma sprzyjać modlitwie w trakcie liturgii i odpowiadać swoim charakterem wykonywanym czynnościom.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o odpowiednio wcześniejszą rozmowę z duszpasterzem, który pomoże rozwiązać ewentualne trudności i przedstawi sposoby rozwiązania kwestii spornych.

Filmowanie i fotografowanie ceremonii ślubnej

 1. Filmowanie i fotografowanie uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.
 2. Osoby rejestrujące przebieg liturgii mają obowiązek odbyć kurs liturgiczny, organizowany cyklicznie przez każdą diecezję w Polsce (w archidiecezji lubelskiej organizowane są dwie sesje w ciągu roku – na wiosnę i na jesieni) i przedstawić odpowiedni dokument poświadczający odbycie takiego kursu.
 3. Fotografów i kamerzystów prosimy o przybycie do zakrystii min. 15 minut przed rozpoczęciem mszy św. w celu omówienia zasad rejestrowania liturgii w kościele farnym albo w Sanktuarium.
 4. Niestosowanie się do wskazówek duszpasterza lub osób posługujących w liturgii może skutkować przerwaniem filmowania lub fotografowania przebiegu liturgii.
Resize text-+=