Chrzest

CHRZEST  –  Uwagi wstępne

Normalnym i zwyczajnym miejscem udzielania sakramentów jest parafia, na terenie której mieszka dana osoba. Pierwszym miejscem udzielania sakramentów jest zaś kościół parafialny. Sakramenty są bowiem udzielane we wspólnocie Kościoła konkretyzującego się w lokalnej wspólnocie wierzących. Sakramenty też budują tę wspólnotę. Udzielanie i przyjmowanie sakramentów nie jest sprawą prywatną, lecz dokonuje się w odniesieniu do wspólnoty.

Za zgodą księdza Proboszcza parafii kazimierskiej może być udzielony w Sanktuarium Zwiastowania NMP.

 

Wyznaczenie terminu chrztu

Sakrament chrztu św. w czasie mszy św.  udzielany jest w kościele parafialnym:

  • w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 10.30,
  • podczas liturgii Wigilii Paschalnej,
  • w święto  św. Szczepana (26.XII) i w Poniedziałek Wielkanocny.

Jeśli zachodzą poważne trudności zachowania wymienionych terminów, jest możliwość udzielania sakramentu w innym czasie poza mszą św.

W Sanktuarium Zwiastowania w Kazimierzu czyli kościele klasztornym Franciszkanów (OFM) udzielany jest w każdą niedzielę na mszach o godz. 10.00 i 11.00. Jeśli są ważne powody może być udzielony w innym terminie oprócz I sobót miesiąca.  

Odradzamy wyboru innych, przypadkowych terminów chrztu dziecka, poza wyznaczonymi, chyba że jest zagrożone życie dziecka lub inne, bardzo ważne powody. Chrzest nie jest jakąś prywatną, tajną lub skrytą sprawą rodziców, ale jest sakramentem Kościoła mającym wymiar społeczny i powinien odbywać się we wspólnocie Ludu Bożego – w trakcie mszy św.

Chrzest należy zgłosić odpowiednio wcześniej (minimum 1 miesiąc) przed datą udzielenia sakramentu. Zgłaszają się oboje rodzice do księdza Proboszcza parafii kazimierskiej, z którym odbywają pierwszą rozmowę duszpasterską.  

Wymagane dokumenty

Do sporządzenia aktu chrztu należy okazać:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC.
  2. Dowody osobiste rodziców
  3. Zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, potwierdzające, że osoby te są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczone do godności rodzica chrzestnego. (Formularz nr 39 Archidiecezji Lubelskiej). Na zaświadczeniu winna być adnotacja z potwierdzeniem odbycia sakramentu pokuty.
  4. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.

Jeśli sakrament chrztu jest udzielany w Sanktuarium Zwiastowania NMP – Franciszkanie (OFM) wszystkie formalności są załatwiane w kancelarii parafialnej i obowiązuje ta sama procedura.

 Konferencja przedchrzcielna i spisanie aktu chrztu

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej, która  odbywa się w piątek przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 19.00  oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w katechezie, w piątek poprzedzający chrzest, należy zaplanować ją odpowiednio wcześniej. To samo tyczy się rodziców chrzestnych. W przypadkach uzasadnionych, rodzice chrzestni, nie mieszkający na terenie naszej parafii, mogą odbyć katechezę przedchrzcielną na terenie swojej parafii, co winno być potwierdzone przez własnego proboszcza. Co do zasady nie organizujemy konferencji przedchrzcielnych w innych terminach.

Po katechezie następuje spisanie aktu, do którego należy okazać wymagane dokumenty.

Rodzice chrzestni

Do funkcji chrzestnych mogą być dopuszczone osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania i są – jak wskazuje Katechizm Kościoła Katolickiego – „głęboko wierzące, a także zdolne i gotowe służyć pomocą nowo ochrzczonemu na drodze życia chrześcijańskiego” (nr 1255). Nie jest to funkcja świecka, ale religijna. Rodzice dziecka powinni zatem do niej prezentować osoby, które spełniają wymogi religijno-moralne. Nie wystarczy tylko to, że należą do rodziny lub są przyjaciółmi.

Rodzice chrzestni spoza parafii zobowiązani są do okazania stosownego zaświadczenia od proboszcza własnej parafii, potwierdzającego, że osoby te są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczone do godności rodzica chrzestnego. (Formularz nr 39 Archidiecezji Lubelskiej).

Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są: 

  • osoby niepraktykujące, 
  • osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich lub konkubinacie,
  • uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

Biała szata

W trakcie obrzędów udzielania chrztu św. dziecku nakładana jest białą szata. Prosimy, aby forma nawiązywała do konkretnego ubrania, w które ubieramy dziecko (np. koszulka, peleryna, bolerko itp.).

Szata winna być koloru białego (inne kolory zmieniają jej znaczenie chrzcielne). Dopuszczalne są złote lamówki lub haft krzyża. Prosimy nie wyszywać na szacie imienia dziecka, dat itp.

Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu

Prosimy o przybycie do zakrystii klasztornej Sanktuarium przynajmniej 15 minut przed mszą świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej. 

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografów i kamerzystów prosimy o przybycie do zakrystii min. 15 minut przed rozpoczęciem mszy św. w celu omówienia zasad rejestrowania liturgii.

 Uwagi dodatkowe

Sakramenty, zwłaszcza sakrament chrztu, nie mogą być udzielone osobom, które dobrowolnie i świadomie, a przy tym często w sposób publiczny, odrzucają nauczanie Ewangelii i Kościoła Katolickiego  w podstawowych zagadnieniach moralnych lub nie akceptują wspólnoty Kościoła, mającej także wymiar hierarchiczny.

W przypadkach, kiedy z prośbą o udzielenie sakramentu przychodzą osoby, które nie spełniają i nie akceptują nauczania Kościoła Katolickiego, duszpasterz ma obowiązek wezwać te osoby do rewizji swoich przekonań, oferując wszelką pomoc w zrozumieniu i doprowadzeniu do uznania nauki Kościoła. Jeśli nie ma otwartości na tę pomoc, trzeba takim osobom uświadomić, że to nie Kościół odmawia im sakramentów, lecz oni nie spełniają koniecznych warunków do ich godnego i właściwego przyjęcia.

Ze szczególnym przypadkiem mamy do czynienia wtedy, gdy rodzice proszący o sakrament chrztu dla swego dziecka jednocześnie nie akceptują nauczania Kościoła Katolickiego co do zasad wiary, moralności i chrześcijańskiego charakteru małżeństwa. Gdy rodzice, nie mając przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, nie czynią tego, pozostając z własnej woli w wolnym związku, trzeba wziąć pod uwagę możliwość odłożenia chrztu ich dziecka.

Podobnie ma się sprawa w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej.

Resize text-+=